هیأت انتخاب و داوری

هیأت انتخاب

هیأت انتخاب به پیشنهاد رئیس جشنواره از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در هر شاخص تخصصی (در هر شاخص حداکثر 3 نفر) معرفی شده و توسط شورای سیاست گذاری انتخاب می شوند. وظیفه هیأت انتخاب معرفی باشگاه های شایسته (به صورت کاندید) دریافت تندیس در هر بخش به هیأت داوری هستند.

تبصره 1: ضروری است اعضای هیأت انتخاب ذینفع نبوده و در فعالیت باشگاه داری اشتغالی نداشته باشند.
تبصره 2: اعضای هیأت انتخاب با حکم رئیس جشنواره منصوب می شوند.
تبصره 3: تعداد باشگاه هایی که می توانند در هر شاخص کاندید شوند از سوی شورای سیاست گذاری تعیین می شود.

هیأت داوری

هیأت داوری تعداد هفت نفر از اعضای هیأت انتخاب به تشخیص شورای سیاستگذاری هستند که با حکم رئیس جشنواره منصوب می شوند. وظیفه هیأت داوری، انتخاب و معرفی باشگاه های شایسته دریافت تندیس در هر بخش می باشد. نظر هیأت داوری نهایی بوده و به عنوان رأی نهایی در مراسم اعطای آیین اعلام نهایی خواهد شد.

تبصره: ضروری است اعضای هیأت داوری ذینفع نبوده و در فعالیت باشگاه داری اشتغالی نداشته باشند.