شورای سیاست گذاری

وظایف شورای سیاستگذاری

– تصویب اهداف و سیاست های برگزاری آیین اعطای تندیس ملی باشگاه داری
– تعیین خط مشی ها و رویه های کلی آیین تندیس ملی باشگاه داری
– تأیید نهایی معیارها و شاخص های ارزیابی
– تعیین نوع، میزان جوایز و پاداش برگزیدگان
– نظارت بر فعالیت هیأت های انتخاب و داوری