اهداف

اهداف

1- ارتقاء سطح خدمات باشگاه های ورزشی با رویکردی علمی، فرهنگی و اجتماعی
2- ساماندهی و هنجارسازی الگوهای فرهنگی و اجتماعی از طریق باشگاه های ورزشی
3- شناسایی و معرفی باشگاه های موفق و پیشرو
4- گسترش اصول علمی مدیریت باشگاه داری
5- استفاده از ظرفیت باشگاه های ورزشی در جهت توسعه پایدار کشور و ارتقاء مسئولیت های اجتماعی
6- گسترش ارزش ها و اصول اخلاقی در جامعه ورزش از طریق باشگاه ها